Rapporter och finansiell information 2022

20220218 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2021
20220516 - Rapport - Q1 2022
20220519 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2021
20220826 - Halvårsrapport 2022 
20221115 - Rapport - Q3 2022

Bolagsstämma 2022

20220511 - Kallelse till årsstämma 2022
20220511 - Fullmaktsformulär årsstämma 2022
20220518 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20220518 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
20220518 - Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram
20220518 - Förslag till valberedningsinstruktion
20220518 - Bilaga A - Villkor för teckningsoptioner
20220518 - Bilaga A - Bolagsordning HomeMaid
20220608 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2022

Ytterligare IR-information återfinns på Spotlight Stock Markets IR-sida