20230217 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2022
20230516 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2022
20230517 - Delårsrapport - Q1 2023
20230822 - Halvårsrapport 2023
20231115 - Delårsrapport - Q3 2023

Bolagsstämma 2023

20230503 - Kallelse till årsstämma 2023
20230503 - Fullmaktsformulär årsstämma 2023
20230508 - Förslag till valberedningsinstruktion 2023
20230508 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023
20230607 - Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB (publ) 2023