I vår roll som arbetsgivare ska HomeMaid alltid:

  • Erbjuda alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, gränsöverskridande identitet eller uttryck samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för sin förmåga och vilja.

  • Sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i bolaget.

  • Förebygga och förhindra alla typer av trakasserier eller annan kränkande behandling.

  • Erkänna och anpassa oss efter människors olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt.

  • Verka för en jämn könsfördelning inom våra verksamheter för att bidra till en stimulerande arbetssituation och ett bra arbetsklimat. Det gäller för alla nivåer och arbetsplatser.

Vårt mål som arbetsgivare är att lyfta fram och ta vara på de bästa egenskaperna som kommer ur våra medarbetares breda bakgrunder. För att dessa ska komma till sin rätt krävs att diskriminering i alla dess former aktivt motarbetas. Här vilar ett särskilt ansvar på organisationens chefer som förväntas föregå med gott exempel samt aktivt vara uppmärksamma på och motarbeta all missgynnande särbehandling.

I vår roll som tjänsteleverantör innebär vårt sociala ansvar att vid möjlighet ska hjälpa till att skapa ett bättre samhälle, speciellt i vårt närområde. Vi har en unik möjlighet att bidra genom att erbjuda våra tjänster till lokala välgörande projekt. Koordination av detta sker i första hand på regional nivå då de enskilda kontoren bedöms vara bäst lämpade att själva ta ställning till vilka projekt som kan stöttas och vilka resurser som finns till hands.

Vi samarbetar med Barncancerfonden

Hållbarhet handlar om mer än miljö. Ett hållbart samhälle är ett där de som har möjligheter och resurser stöttar andra, som inte har det. Därför är det självklart för oss att bidra till Barncancerfondens verksamhet. Varje år drabbas runt 300 barn av cancer i Sverige. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder överlever idag 85 procent av barnen. Men för varje familj som drabbas förändras livet drastiskt, med en vardag som tyngs av oro och sorg. Vårt stöd är att vi erbjuder familjerna hemstädning till ett mycket förmånligt pris — en liten pusselbit som kan göra vardagen något lättare. Dessutom samarbetar vi med Reco. Det innebär att varje gång någon av våra kunder recenserar HomeMaid, så skänker Reco pengar till Barncancerfonden.

BCF