Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. IP-adresser, tävlingsbidrag och gjorda val utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

När du besöker våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av HomeMaid tjänster du är intresserad eller platsinformation. Även bilder eller andra filer som du väljer att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.

Vidare kan HomeMaid komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP-adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du besöker vår hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, att du kommunicerar med HomeMaid i sociala medier, skickar ett mail eller anmäler ditt intresse för att köpa en tjänst, gör en arbetsansökan till oss, deltar i en tävling eller liknande.

HomeMaid har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade ”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att förbättra upplevelsen av, och informationen på, vår hemsida.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för att kontakta oss (t.ex. Facebook, Instagram eller Linked-In).

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

HomeMaid tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantör använder uppgifterna i andra syften än de som HomeMaid definierat. 

Dina personuppgifter används även för kundnöjdhetsundersökning via tredjepart, QuickSearch.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av HomeMaid, eller våra respektive underbiträden, för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster du beställt.
  2. För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.
  3. För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal, sms/mms, sociala medier. Du kan välja bort utskick via mail eller sms genom länk i varje separat utskick.
  4. För att analysera och förstå vad du som besökare är intresserad av för information och tjänst. Data kan behandlas genom geografisk, demografisk eller plattformsteknisk filtrering, i syfte att kunna bygga en plattform som tillhandahåller den information du som besökare vill ha.
  5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler.
  6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och tekniska plattformar.
  7. Om du ansökt till en tjänst hos HomeMaid gör vi en bakgrundskontroll innan anställning.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund eller medarbetare, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt får klicka i en ruta när du gör din intresseanmälan.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

HomeMaid kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning, t.ex. för att göra kundnöjdhetsundersökningar, tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistiskt underlag. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att HomeMaid samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Vi säkerställer att de bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning har en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder.

HomeMaid kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som HomeMaid behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie, eller ”kaka”, är en liten textfil som skickas och läses av besökarens webbläsare. Informationen kan bland annat innehålla information om hur man har använt hemsidan och vilken typ av webbläsare som använts. Dessa cookies kan vi komma att använda för att exempelvis få fram statistik kring hur våra flöden ser ut, vilka sidor du som besökare är intresserad av och göra det enklare att navigera. Vi använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida.

HomeMaid kan använda sig av tredjepartcookies som Google Analytics för att analysera hemsidetrafik, vi använder även Facebooks pixel för att mäta och analysera trafik, samt presentera relevant information för dig som användare.

Om du inte vill ta emot cookies kan du stänga av detta i din webbläsare. Då finns dock risk för att hemsidan inte fungerar korrekt.

Läs mer om cookies här

Rätt till information, feedback och att inge klagomål

Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att HomeMaid ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall HomeMaid på: info@homemaid.se

Ändring av denna integritetspolicy

HomeMaid kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

HomeMaid AB
Kungsgatan 17
302 46 Halmstad
info@homemaid.se