20240216 - Bokslutskommuniké - HomeMaid AB 2023
20240430 - Årsredovisning - HomeMaid AB 2023
20240517 - Delårsrapport - Q1 2024

Bolagsstämma 2024

20240423 - Kallelse till årsstämma 2024
20240423 - Fullmaktsformulär årsstämma 2024
20240423 - Förslag till valberedningsinstruktion 2024
20240423 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2024