Medarbetarna — vår viktigaste tillgång

Att våra medarbetare trivs och mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna leverera det vi lovat dig. Därför är det en självklarhet för oss att ha goda arbetsvillkor och rättvisa löner. Som medlem i arbetsgivareorganisationen Almega har vi tecknade kollektivavtal med försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Det borde vara självklart — men tyvärr finns det företag i vår bransch som inte alls bryr sig om sina medarbetares hälsa, trygghet, goda arbetsvillkor och rättvisa löner.

Språkutbildning

Ibland behöver våra medarbetare språkutbildning, för att bättre kunna förstå dina behov och anpassa våra tjänster precis så som du vill ha dem. Då stöttar vi självklart medarbetaren och bistår med språkutbildning.

HomeMaid som arbetsgivare

Vi är angelägna om att stötta våra medarbetares utveckling och ta vara på deras bästa egenskaper. För att alla medarbetare, oavsett bakgrund, ska komma till sin rätt krävs att diskriminering i alla dess former aktivt motarbetas. Här vilar ett särskilt ansvar på organisationens chefer som förväntas föregå med gott exempel och vara uppmärksamma på och motarbeta all missgynnande särbehandling. Som arbetsgivare ska HomeMaid alltid:

  • Erbjuda alla medarbetare (oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, gränsöverskridande identitet eller uttryck) samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för deras förmåga och vilja.

  • Sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i bolaget.

  • Förebygga och förhindra alla typer av trakasserier eller annan kränkande behandling.

  • Erkänna och anpassa oss efter människors olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt.

  • Verka för en jämn könsfördelning inom våra verksamheter för att bidra till en stimulerande arbetssituation och ett bra arbetsklimat. Det gäller för alla nivåer och arbetsplatser.