HomeMaid ska alltid i alla lägen uppfylla minst den rådande arbetsmiljölagstiftningen samt utöver det använda vår långa erfarenhet till ytterligare förbättra arbetsmiljön och om möjligt genom vårt engagemang i branschorganisationer och politiska samarbeten påverka rådande regler och lagar i en positiv riktning.

I det dagliga arbetet innebär detta att:

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i det vi gör.

  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

  • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

  • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert både vid nyanställning och med upprepning under anställning.

  • Regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

  • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid inköp så väl av utrustning som förbrukningsvaror.

Utöver vårt ansvar för den fysiska arbetsmiljön har vi också ett ansvar för våra anställdas psykosociala arbetsmiljö. Genom arbetet för likabehandling och mot diskriminering lägger vi en god grund. Utöver detta har alla i bolaget med personalansvar ett särskilt ansvar för sina anställdas allmänna välbefinnande.

På HomeMaid är vi medvetna om att det ofta är de små sakerna som skapar en god arbetsmiljö och trivsel på jobbet, därför uppmuntrar vi som bolag lokala initiativ som gemensamma frukostar och aktiviteter utanför arbetet. Vi strävar efter att se individen i alla.