heroimage
Uppgifter om din bostad
kvm

Miljöansvar

I vår miljöpolicy står att ”HomeMaid ska sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan. Omsorgen om miljön ska påverka verksamheten och ingå som en del i det dagliga arbetet”. Konkret innebär det att vi tagit fram en lista med konkreta åtgärder vi vidtar för att minska påverkan på miljön.

 

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter och vårt val av material, kemikalier, verktyg och rutiner. 

 • Vi ställer krav på leverantörer och väljer miljömärkta kemikalier som är godkända med Svanen, Svenska Naturskyddsföreningens märke eller annan likvärdig miljöklassificering och städutrustning.

 • I den mån det går väljer vi kemikalier, material och verktyg som är närproducerade

 • Vi begränsar användningen av kemikalier.

 • Vi begränsar användningen av plast såsom den förekommer i plastpåsar mm för engångsbruk. Och använder plast som är helt komposterbar.

 • Vi källsorterar kontorsmaterial och avfall i enlighet med respektive kommuns källsorteringsprogram

 • Vi minimerar användningen av engångsprodukter såsom pappersmuggar och plastmuggar och använder istället flergångsmaterial

 • Minimerar de negativa effekterna på miljön från våra transporter. Detta sker genom:

 1. I första hand använder vi alltid gemensamma transportmedel

 2. I andra hand egna transportmedel med effektiv logistik som minimerar resvägar och bränsleförbrukning

 3.  Egna transportmedel med låg bränsleförbrukning/mil.

Utöver detta strävar vi efter att kombinera vårt sociala ansvar med miljöfrågor och i mån av förmåga stötta projekt som har positiva effekter på miljön så väl som samhällsklimatet.